FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Garlon Super

Onkruidbestrijder voor de bestrijding van eenjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden in grasland, weiland en op niet verharde permanent onbeteelde terreinen

 

Erkenningsnummer: 9758P/B
Samenstelling: 280 gram/liter triclopyr, 30 gram/liter aminopyralide
Formulering: EW (Emulsie in water)
Verpakking: 1 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Garlon Super is een selectief herbicide tegen éénjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden, houtige planten en paardenstaart.

 

Gebruik en Toepassingen:
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

Dosis: 2 liter/hectare of 40 ml/10 liter water/200 m² voor een plaatselijke behandeling, 1 toepassing
Toepassingsstadium: van april tot september of 2-3 weken na een maaibeurt op opnieuw uitgelopen planten
Maximaal 1 toepassing per jaar met een product op basis van aminopyralid
Extra vermelding:
Uitsluitende voor gebruik op permanente weiden, niet bestemd om gemaaid te worden, niet aansluitend op een stal. Aardappelen, komposieten, schermbloemigen en vlinderbloemigen zijn zeer gevoelig voor residuen van aminopyralid in de bodem, plantenresten en mest gebruikt als organische meststof. Onderstaande restricties dienen daarom nauwgezet opgevolgd te worden:

  • VOLGGEWASSEN
    In geval een permanente graasweide vernietigd wordt mogen enkel maïs, granen, gras en koolzaad ingezaaid worden indien het perceel behandeld werd met Garlon Super in het vorige seizoen
  • MEST
    Mest van dieren die gegraasd hebben op een weiland dat behandeld werd met Garlon Super kan residu’s van aminopyralid bevatten. De  mest kan fytotoxiciteit veroorzaken bij gebruik op/vóór de teelt van andere gewassen dan maïs, granen en grasland
  • KLAVER
    Aanwezige klaver wordt afgedood. Een periode van 4 maanden tussen de toepassing van Garlon Super en het zaaien van klaver dient daarom gerespecteerd te worden.


Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Niet toepassen tijdens de bloeiperiode  van honingbloemen.
Mogelijke vervanggewassen: maïs, granen of Italiaans raaigras minimum 5 weken na de toepassing van Garlon Super.

Vervolgteelten: indien klaver of andere peulgewassen worden gezaaid, moet een periode van 4 maanden tussen de toepassing en het zaaien van het volggewas in acht worden genomen. Aardappelen mogen niet worden geplant in de lente volgend op een herfsttoepassing van Garlon Super.

 

Prijs per flacon :88,39€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.